Triumph Body Make Up 10131960-Maximizer 736 Mini-6106:3092 กางเกงในที่สุดของความเนียนเรียบ เนื้อผ้าผลิตจากเส้นใยไลคราเอ็กตร้าไฟน์ (Lycra X-Tra Fine) ชนิดบางพิเศษ ยืดหยุ่นดีเนียนเรียบไปกับผิว 2 ชิ้น สีเนื้อ และ สีเทา